Thông báo về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SAR-COV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam

Ngày 13/5/2022, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 416/CĐ-TTg về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV~2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, để đảm bảo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội theo đúng tinh thần các Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo: “Tạm dừng yêu câu phải xét nghiệm virus SAKS-Co V-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam từ 00 giờ ngày 15/5/2022”

 

                                                                                   APPLY TOURIST VISA / BUSSINESS VISA

Due to the covid-19 restrictions, you can’t apply to get a visa directly through our Consulate at this time. We could only issue visas once you already have had the Approval Letter from the Immigration Office of Viet Nam.

– If you enter Vietnam for a personal purpose, including visiting family or doing your business (business visa), you need to ask your family or business partner in Viet Nam to apply for the approval to the Immigration Office in Ha Noi/Ho Chi Minh City. As soon as you get the approval from Viet Nam Immigration Office, depending on the type of approval you get, you can go to Viet Nam immediately or you may have to come to our office to get a physical visa. Once you receive such approval, please send it to us by email for further instructions.

– If you enter Vietnam for tourism purposes, you need to register for a tour through a travel agency. The travel agency will apply to the immigration office in Viet Nam for you. Once you have approval from the Viet Nam Immigration Office, depending on what kind of approval you get, you can go to Viet Nam immediately or you may have to come to our office to get a physical visa.

Best regards,

Visa Team